Regulamin Promocji „Lepsza Przyszłość”

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą „Lepsza Przyszłość” określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w promocji, a także obowiązki organizatora (dalej również: „Regulamin”).

2. Organizatorem promocji „Lepsza Przyszłość” (dalej również „Promocja”) jest DTMO (dalej również „Organizator”)

3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej http://wojewodzki-serwis-informacyjny.com/ .

4. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych – po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik”).

5. W Promocji mogą uczestniczyć również podmioty prawne. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji.

  1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie z Promocji obejmującej udzielenie Uczestnikowi rabatu cenowego w wysokości 80% od wartości regularnej ceny produktów znajdujących się w ofercie Organizatora w czasie obowiązywania Promocji.
  2. Promocja trwa od 17.04.2019 do wyczerpania zapasów (dalej również: „Czas trwania Promocji”).
  3. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika dodatkowych kosztów poza uiszczeniem opłaty za produkty podlegające Promocji oraz kosztów dostawy).
  4. Ceny produktów objętych Promocją nie podlegają dodatkowemu obniżeniu.
  5. Aby wziąć udział w Promocji, należy:
    1. zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności, oraz Regulaminem Strony Internetowej, przy czym postanowienia niniejszego Regulaminu mają pierwszeństwo stosowania,
    2. wypełnić formularz zgłoszeniowy i oczekiwać na zgłoszenie się naszego konsultanta.

6. Promocja nie obejmuje kosztów dostawy produktów zakupionych w ramach Promocji, które Uczestnik ponosi w pełnej wysokości.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi.

8. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku produktów objętych Promocją, rabat cenowy jest naliczany oddzielnie od ceny każdego produktu objętego Promocją.

9. W czasie trwania Promocji Uczestnik może skorzystać z Promocji więcej niż jeden raz.

10. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji rabat cenowy nie podlega wypłacie w gotówce lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.

11. Pełnowartościowe produkty zakupione w ramach Promocji nie podlegają zwrotowi zgodnie z Art. 38. Ustawy o prawach konsumenta. Mogą one być jednak wymienione w przypadku zniszczenia produktu podczas jego transportu lub wykrycia fabrycznej wady. W takim przypadku należy zgłosić zaistniałą sytuację w przeciągu 7 (słownie: siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji Uczestnicy mogą zgłosić w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od stwierdzenia nieprawidłowości w szczególności drogą elektroniczną na adres: kontakt@wojewodzki-serwis-informacyjny.com .

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika, danych kontaktowych (np. adres e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3. Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.

Inne postanowienia

1. Uczestnik zaznaczając pola podczas rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach realizacji zapytania z formularza kontaktowego oraz realizacją umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, zgodnie z Polityką Prywatności.

Postanowienia Końcowe

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki promocji określone w niniejszym regulaminie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem promocji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Regulaminu Strony internetowej, Polityka Prywatności oraz obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

noemptynoempty