OGÓLNY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I STRONY INTERNETOWEJ

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron w związku z korzystaniem z niniejszej Strony, w tym związane z zamieszczonymi na Stronie informacjami. Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem. Podanie swoich danych na Stronie lub złożenie Zamówienia za pośrednictwem niniejszej Strony równoznaczne jest z akceptacją postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

I. Definicje pojęć

 1. Administrator serwisu – podmiot odpowiedzialny za poprawne funkcjonowanie Strony.
 2. Administrator – Administrator danych osobowych Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności. Pełne dane Administratora danych osobowych podane są na stronie głównej Strony oraz każdorazowo przy formularzu kontaktowym.
 3. Dostawca Usług Rozliczeniowych – rozliczenia mogą być procesowane przez podmioty trzecie świadczące usługi procesowania danych i płatności, fakturowania należności, usługi rozliczeniowe i sprawozdawcze.
 4. Polityka Prywatności – zbiór zasad przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności, stosowanych wobec Użytkowników Strony, szczegółowo opisany na Stronie w zakładce „Polityka Prywatności”.
 5. Produkt – wszelki produkt lub produkty (lub usługi) opisane na Stronie, które mogą być przedmiotem Zamówienia przez Użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Refundacja – zwrot ceny lub części ceny zakupionego Produktu, szczegółowo opisany w paragrafie … Regulaminu.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin w całości.
 8. Regulamin produktu lub promocji – odrębny regulamin, który reguluje w szczególności czasowe warunki sprzedaży danego Produktu lub promocji. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a Regulaminem produktu lub promocji zastosowanie w pierwszej kolejności ma Regulamin produktu lub promocji.
 9. Sprzedający – podmiot (lub podmioty) wskazany odpowiednio na Stronie lub w Regulaminie, oferujący możliwość realizacji Zamówienia na Produkty oraz zawarcia transakcji sprzedaży. Podmiot może różnić się w zależności od lokalizacji Użytkownika lub aktualnej dostępności Produktów.
 10. Sprzedaż – potwierdzenie przez Sprzedającego zawarcia umowy na zakup Produktów, zgodnie z Zamówieniem Użytkownika.
 11. Strona – strona internetowa zarejestrowana w niniejszej domenie, przedstawiająca zaproszenie do złożenia Zamówienia.
 12. Platforma – oprogramowanie wykorzystywane do obsługi Strony oraz realizacji innych usług związanych z obsługą Zamówień.
 13. Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Stronę.
 14. Zamówienie – złożona przez Użytkownika oferta zakupu Produktów.

II. Prawo do wyrażenia opinii

 1. Każdy Użytkownik korzystający ze Strony ma możliwość podzielenia się z nami swoją opinią.
 2. Opinie i sugestie należy kierować na adres poczty elektronicznej wskazany na Stronie.
 3. Wiadomość powinna zawierać następujące elementy:
  1. mieć format wiadomości tekstowej;
  2. zawierać załączniki w postaci zdjęć lub plików audio i wideo w formatach: jpg, bmp, pdf, mp3, midi, wav, mpeg, qt, avi, flv, mp4, mpg, wmv, vcd lub asf;
  3. być zgodna z prawdą;
  4. posiadać dokładny opis wszystkich załączonych zdjęć, plików audio lub wideo, z uwzględnieniem następujących informacji:
   1. imienia i nazwiska lub inicjału nazwiska Użytkownika przedstawionego na zdjęciu/nagraniu;
   2. krótkiego opisu tego, co przedstawia zdjęcie/nagranie;
   3. nazwy Produktu, do którego odnosi się zdjęcie/nagranie;
   4. określenia okresu, w jakim korzystano z Produktu;
  5. posiadać załączniki w formie oryginalnej, tj. nie poddane cyfrowej obróbce z wykorzystaniem programów graficznych;
  6. nie zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, dyskryminujących lub niezgodnych z prawem.
 4. Użytkownik wysyłający opinię musi posiadać prawo do publikacji i rozpowszechniania wszelkich nadsyłanych materiałów audiowizualnych.
 5. Użytkownik wysyłający opinię zgadza się na publikację jej treści lub fragmentu jej treści wraz załączonymi materiałami na Stronie oraz innych stronach internetowych zawierających opis Produktu, którego dotyczy opinia.
 6. Dla ochrony prywatności publikowane dane osób, których wypowiedzi oraz/lub zdjęcia zostają zamieszczane na Stronach, mogą zostać zmienione.

III. Warunki Ogólne korzystania ze Strony

 1. Na Stronie wskazana jest również angielska wersja niniejszego Regulaminu. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w interpretacji, polska wersja Regulaminu jest wersją wiążącą.
 2. Wszelkie informacje handlowe, cenniki i reklamy Produktów znajdujące się na Stronie stanowią wyłącznie zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników i zawarcia umowy bezpośrednio ze Sprzedającym. Żadna informacja zawarta na Stronie, bez względu na jej nazwę, nie może być uznana za ofertę w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 3. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika stanowi ofertę nabycia Produktu i oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 4. Użytkownik składający Zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadać zgodę swojego opiekuna prawnego..
 5. Świadczenie usług i Sprzedaż Produktów przez jakiegokolwiek Sprzedającego oraz zapewnienie ich doręczenia do następujących terytoriów jest obecnie niemożliwe: Afganistan, Bangladesz, Białoruś, Birma (Myanmar), Burundi, Kambodża, Republika Środkowoafrykańska, Demokratyczna Republika Konga, Kuba, Dżibuti, Erytrea, Etiopia, Republika Gwinei Równikowej, Gambia, Gwinea, Gujana, Iran, Irak, Kuwejt, Kosowo, Laos, Lesotho, Liberia, Mauretania, Mongolia, Niger, Korea Północna, Terytorium Palestyńskie, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Surinam, Syria, Tadżykistan, Turkmenistan, Uganda, Sahara Zachodnia, Jemen, Zimbabwe. Zamówienia wymagające dostawy do któregokolwiek z tych terytoriów co do zasady nie będą przyjmowane przez Sprzedającego. W drodze wyjątku, Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego na prośbę Użytkownika – w tym celu Użytkownik proszony jest o kontakt z biurem obsługi klienta. Ponadto, jeżeli Produkty mają zostać doręczone do miejsca znajdującego się na wyspie, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta przed złożeniem Zamówienia w celu potwierdzenia możliwości dostawy.
 6. Aktualne informacje o Produktach i ich cenach są ważne w dniu wyświetlenia na Stronie.
 7. Zawartość Strony w całości pozostaje własnością odpowiednich podmiotów. Produkty, których dotyczą informacje na Stronie, spełniają wszystkie wymagania prawne w miejscu sprzedaży. Za miejsce sprzedaży uznaje się zawsze siedzibę Sprzedającego. Osoba zainteresowana Produktami przedstawionymi na Stronie i złożeniem oferty ich nabycia powinna we własnym zakresie zapoznać się z obowiązującym prawem lokalnym związanym z zakupem Produktów opisanych na Stronie oraz zobowiązana jest przestrzegać tego prawa.
 8. Ceny podane na Stronie zawierają podatki i opłaty właściwe dla siedziby Użytkownika. Odebranie Produktu z właściwego urzędu celnego w kraju Użytkownika może generować dodatkowe cła lub podatki. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za te koszty. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika Zamówienia i może zawierać wliczony koszt wysyłki (według informacji na Stronie). Produkty podlegają różnym zniżkom i promocjom szczegółowo opisanym w Regulaminie produktu lub promocji.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów opisanych na Stronie, wprowadzania nowych Produktów i wycofywania dotychczas prezentowanych, oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian bez wcześniejszego powiadamiania.
 10. Aby możliwie sprawnie przeprowadzić realizację Zamówienia, należy poprawnie podać dane w systemie informatycznym Platformy lub za pomocą środka komunikacji elektronicznej. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. W celu dodatkowego, telefonicznego potwierdzenia Zamówienia, Użytkownik proszony jest o podanie numeru telefonu.
 11. Dane osobowe przekazywane podczas składania Zamówienia, są przetwarzane przez Administratora serwisu, Dostawcę Usług Rozliczeniowych lub Sprzedającego w zakresie koniecznym do realizacji zapytania złożonego poprzez formularz kontaktowy, realizacji Zamówień, w tym do procesowania rozliczeń online i offline i obsługi posprzedażnej, zgodnie z Polityką Prywatności.
 12. Dla ochrony prywatności mogą zostać zmienione imiona i dane osobowe Użytkowników i innych osób, których wypowiedzi oraz zdjęcia zostały zamieszczone na Stronie, zgodnie z Polityką Prywatności.
 13. Zamówienia nieopłacone metodą pre-paid, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości, w tym wątpliwości odnośnie zgodności danych odbiorcy Produktu ze stanem faktycznym, mogą być weryfikowane przez biuro obsługi klienta - Zamówienie takie może zostać anulowane przez Sprzedającego.
 14. Mimo dołożenia wszelkich starań nie ma gwarancji, że publikowane opisy Produktów nie zawierają niedoskonałości i pozbawione są błędów, dlatego też nie mogą być one podstawą do ewentualnych roszczeń. Administrator serwisu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i aktualizację wszystkich informacji zamieszczonych na Stronie (w tym głównych cech świadczenia). Jednocześnie nie może zagwarantować, że zamieszczone informacje całkowicie wyczerpują poruszane tematy. W związku z tym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji nieścisłości w treści dostępnych informacji. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany, poprawiania oraz aktualizacji treści na Stronie w dowolnym momencie.

IV. Własność intelektualna

 1. Wszystkie prezentowane na Stronie Produkty jak i inne nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych, mogą one być chronione zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli jak i samego Sprzedającego. Znaki towarowe, handlowe, nazwy producentów i firm zostały wykorzystane na Stronie wyłącznie w charakterze informacyjnym i stanowią własność ich prawnych właścicieli.
 2. Treść niniejszej Strony w całości podlega prawom autorskim lub innym prawom własności intelektualnej i nie może być wykorzystywana w celach innych niż wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie, w szczególności nie może być kopiowana, w całości lub w części.
 3. Zabronione jest gromadzenie, wykorzystywanie fragmentów, powielanie i/lub umieszczanie na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub stronie innych sprzedawców online jakichkolwiek materiałów ze Strony, w szczególności informacji dotyczących Produktów. Zabronione jest wykorzystywanie nazw Produktów oraz Sprzedającego, etykiet, zdjęć, opisu Produktów ani żadnego fragmentu Strony w celach innych niż prywatne i niekomercyjne.
 4. Wszelkie teksty, dane, materiały graficzne, obrazy, logo, fotografie, pliki, oraz wszystkie inne materiały w ramach Strony, a także dobór, organizacja, koordynacja, kompilacja materiałów i ogólny wygląd i charakter Strony stanowią własność intelektualną Sprzedającego lub odpowiednich właścicieli prawnych. Podlegają one ochronie przez prawa autorskie, prawa do wzorów, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i inne przepisy, w tym konwencje międzynarodowe i prawa własności. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone dla Sprzedającego lub innych właścicieli. Wszystkie znaki towarowe, marki i nazwy towarowe stanowią własność Sprzedającego lub innych podmiotów. Bez wyraźnej zgody właściciela praw do materiałów Użytkownik lub inne osoby nie mają prawa sprzedawać, rozpowszechniać, kopiować, modyfikować, odtwarzać, pokazywać ani nadawać publicznie, publikować, edytować ani adaptować tych elementów, udzielać licencji na nie, tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych, ani wykorzystywać ich w inny sposób.

V. Sprzedaż produktów opisanych na Stronie i realizacja Zamówień

 1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu przez Użytkownika Zamówienia.
 2. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę, przez cały rok.
 3. Zamówienia można składać za pośrednictwem sieci Internet lub w drodze kontaktu telefonicznego z dowolnego miejsca na świecie, jednak w niektórych krajach możliwe jest jedynie dokonanie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności wskazanego na Stronie.
 4. Użytkownik przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej na Platformie funkcjonalności „Zamawiam” lub poprzez przesłanie formularza kontaktowego.
 5. Sprzedaż następuje po weryfikacji dostępności Produktu oraz technicznych możliwości realizacji transakcji między właściwym Sprzedającym a Użytkownikiem.
 6. Jeśli Produkt lub Zamówienie składa się z kilku elementów może się zdarzyć, iż Sprzedającym będzie równocześnie kilka podmiotów, różnych dla poszczególnych Produktów.
 7. Moment złożenia Zamówienia nie jest równoznaczny z momentem Sprzedaży.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji Zamówienia bez ustalonej przyczyny.
 9. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego (w szczególnych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu).
 10. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym. Użytkownik może otrzymać dodatkowe potwierdzenie zawarcia umowy drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
 11. W przypadku dokonania Sprzedaży, Produkty których dotyczy Zamówienie zostaną dostarczone drogą elektroniczną lub za pośrednictwem firmy wysyłkowej, kurierem lub pocztą - czas realizacji Zamówienia wynosi około 3 dni roboczych. Czas ten może jednak ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w związku z czym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę, kuriera lub firmę wysyłkową.
 12. Płatności mogą być ewidencjonowane i przetwarzane przez różnych Dostawców Usług Rozliczeniowych (odpowiednio w zależności od wybranej formy płatności) lub przez pocztę lub firmę kurierską w przypadku doręczania Produktów “za pobraniem”.
 13. W przypadku wybrania przedpłaty, Produkt jest wysyłany w momencie otrzymania środków w wysokości 100% wartości Zamówienia i kosztów dodatkowych (np. koszt przesyłki, ubezpieczenia) oraz po dokonaniu Sprzedaży.
 14. W przypadku, jeśli Sprzedający nie dokona Sprzedaży opłaconego Zamówienia, płatność jest zwracana Użytkownikowi niezwłocznie.
 15. W przypadku wybrania formy płatności „za pobraniem”, Użytkownik upoważnia Sprzedającego do pokrycia kosztów wysyłki w imieniu Użytkownika oraz zobowiązuje się do zwrotu tych kosztów.
 16. Jeśli Zamówienie dotyczy Produktów fizycznych, koszt wysyłki może być uzależniony od kraju doręczenia przesyłki.
 17. Płatności za pobraniem – wybrana forma przy zaznaczeniu opcji „płatność przy odbiorze”. Opłaty za Zamówienie Użytkownik dokonuje przedstawicielowi poczty, kurierowi lub przedstawicielowi firmy wysyłkowej dostarczającemu przesyłkę pod wskazany przez Użytkownika adres. Produkty pozostają własnością Sprzedającego do momentu uregulowania całości kwoty do zapłaty.
 18. Wszystkie Produkty opisane na Stronie są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, certyfikaty, instrukcje użytkowania zgodne z prawem właściwym dla siedziby Sprzedającego.
 19. Kolory i wykończenia Produktów prezentowanych na Stronie mogą różnić się od prawdziwych kolorów i wykończenia Produktów ze względu na stosowane technologie drukarskie oraz fotograficzne, natomiast zdjęcia mogą nieprawidłowo odzwierciedlać barwy i odcienie. Wytwórcy Produktów zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian technicznych w prezentowanych Produktach bez osobnego uprzedzenia.
 20. Sprzedawca dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Produktów oraz realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia.

VI. Zmiany w Zamówieniu

W przypadku złożenia Zamówienia na Produkt, na który przez obsługę Strony lub przez błąd serwera wprowadzona została błędna cena, Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany, a Zamówienie może zostać anulowane.

VII. Odstąpienie od umowy

 1. Ponieważ umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym zawierana jest wyłącznie na odległość, Użytkownik może każdorazowo odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamówienia.
 2. Odstąpienie następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia według wzoru załączonego poniżej lub załączonego do doręczonego Użytkownikowi Produktu, wskazującym rachunek bankowy Użytkownika, który dokonał zapłaty za Produkt. Wysłanie oświadczenia o odstąpieniu musi nastąpić przed upływem wskazanego w paragrafie VII ustęp 1 powyżej 14 dniowego terminu.
 3. Odstępując od umowy Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia, zwrócić doręczone mu Produkty na adres wskazany przez Sprzedającego. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny na Stronie. Produkty nie powinny nosić śladów używania i powinny być fabrycznie zapakowane. Użytkownik odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. W sytuacji, gdy Użytkownik nie odbierze Produktów, za które dokonał zapłaty, Sprzedający może skontaktować się z Użytkownikiem w celu ponownego nadania przesyłki. Jeżeli wskazany w paragrafie VII ustęp 1 termin jest zachowany, Użytkownik może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w niniejszym ustępie.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku braku Produktów na stanie magazynowym, lub problemie technicznym, który wynikł w trakcie realizacji, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. W takim przypadku Użytkownik nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

VIII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje powinny być kierowane listem na adres korespondencyjny dla zwrotów wskazany na informacji lub ulotce dołączanej do wysyłanych Produktów.
 2. Reklamacji podlegają Produkty niezgodne z umową, Produkty poddane gwarancji satysfakcji, jak również zniszczone przesyłki. Niniejszy rozdział reguluje w szczególności reklamacje składane na podstawie gwarancji satysfakcji.
 3. Refundacja Produktu zareklamowanego na podstawie gwarancji satysfakcji jest możliwa jedynie przy pierwszym zakupie Produktu, wyłącznie w odniesieniu do ceny jednej sztuki Produktu odpowiednio na osobę/gospodarstwo domowe, pomimo zamówienia większej ilości Produktów przez Użytkownika. Koszty pakowania i wysyłki, nie podlegają Refundacji.
 4. Refundacja jest możliwa tylko przy zgłoszeniu reklamacji przed upływem terminu wskazanego na Stronie, pisemnie na adres wskazany przez Sprzedającego. Termin ten liczony jest od daty otrzymania Produktów przez Użytkownika. W przypadku zgłoszenia reklamacji pocztą, konieczne jest, aby list wysłany został przed upływem wskazanego na Stronie terminu.
 5. Wszystkie (także zużyte) opakowania dostarczonych Produktów muszą zostać zwrócone na adres wskazany przez Sprzedającego w terminie nie przekraczającym terminu wskazanego na Stronie. Nieodesłanie opakowań skutkować będzie uchyleniem gwarancji i niemożnością Refundacji.
 6. Użytkownik korzystając z procedury Reklamacji, ma zagwarantowane prawo dochodzić ceny maksymalnie jednego zakupionego Produktu. Pozostałe opłaty i koszty, w tym koszty wysyłki, nie będą zwracane. W przypadku zamówienia większej ilości Produktów, cena liczona jest jako średnia cena Produktu; koszt wysyłki zamówionego Produktu ponosi Użytkownik. Koszt opakowania i odesłania reklamowanych Produktów lub opakowań ponosi Użytkownik. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 7. W przypadku Produktów fizycznych - rozpatrywane będą jedynie reklamacje Produktów stosowanych zgodnie z zaleceniami Producenta.
 8. W przypadku zamówienia większej ilości Produktów przez Użytkownika, do stosowania w dłuższym okresie czasu oraz stwierdzenia braku skuteczności Produktów po pierwszym miesiącu używania, Użytkownik ma prawo rezygnacji z dalszego stosowania. W sytuacji gdy podczas Reklamacji pierwszego Produktu Użytkownik odeśle na adres wskazany przez Sprzedającego pozostałe Produkty w stanie nienaruszonym, Sprzedający zapewni Refundację ceny wszystkich nienaruszonych Produktów, pomniejszonej o koszty dodatkowe (np. wysyłki, ubezpieczenia).
 9. Minimalny zakres informacji, które powinny znajdować się w piśmie reklamacyjnym, obejmuje: dane Użytkownika, na którego złożone zostało Zamówienie (imię i nazwisko Użytkownika, adres na który doręczono Produkty, adres e-mail oraz numer telefonu), spis odesłanych Produktów, datę rozpoczęcia i zakończenia użytkowania Produktów oraz dokładny przebieg i skutki użytkowania, oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji (tj. naprawy lub wymiany Produktów lub otrzymania Refundacji) oraz numer rachunku bankowego (obejmujący zarówno IBAN, jaki i SWIFT), na który Refundacja ma zostać dokonana. Ponadto, pismo reklamacyjne powinno być czytelne, sporządzone w formie umożliwiającej odczytanie treść pisma i zawierać czytelny podpis Użytkownika. Reklamacje niezawierające powyższych informacji mogą nie być możliwe do rozpatrzenia.
 10. Opakowania Produktów odsyłane przez Użytkownika powinny być tak zabezpieczone, aby nie uległy zniszczeniu.
 11. Reklamacje rozpoznawane są w terminie 14 dni roboczych od daty wpływu na adres wskazany na ulotce dołączanej do wysyłanych Produktów. W przypadku reklamacji rozpatrzonych pozytywnie, automatycznie nastąpi Refundacja lub naprawa/wymiana Produktów. Użytkownik może uzyskać informację o statusie wniesionej reklamacji pod adresem e-mail Sprzedającego wskazanym przez biuro obsługi klienta.
 12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, pieniądze za zakup równe cenie jednego zakupionego Produktu Sprzedający lub podmiot przez niego upoważniony przekazuje wyłącznie przelewem bankowym, na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika w piśmie reklamacyjnym. Jeżeli do Sprzedającego nie wpłynęła zapłata za zakupiony przez Użytkownika Produkt, w przypadku, między innymi, płatności za pobraniem; Refundacji w imieniu Sprzedającego może dokonać poczta, kurier lub firma wysyłkowa.
 13. W odniesieniu do Zamówień opłacanych z góry za pomocą karty kredytowej lub debetowej, w przypadku gdy Użytkownik zainicjuje w swoim banku obciążenie zwrotne (tzw. “chargeback”), procedura reklamacyjna zostanie wstrzymana a reklamacja nie będzie rozpatrywana przez Sprzedającego do momentu rozwiązania sporu. Mimo spełnienia warunków gwarancji i reklamacji, taki Użytkownik nie otrzyma Refundacji jeśli bank zaakceptuje obciążenie zwrotne.
 14. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Użytkownika, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 15. Jeżeli Produkt ma wadę, Użytkownik może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad.
  2. żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad. Sprzedający jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
 16. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową y wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty wymiany ponosi Sprzedający.

IX. Zniszczone przesyłki.

Użytkownik ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w momencie jej odebrania, celem weryfikacji czy nie została ona zniszczona podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki doręczonej Użytkownikowi, doręczający spisuje na żądanie Użytkownika protokół szkody, który zostanie podpisany przez Użytkownika i doręczającego, stanowiący podstawę reklamacji. Użytkownik ma prawo żądać nieodpłatnej wymiany Produktów lub Refundacji. Reklamacje z tytułu uszkodzeń mechanicznych dokonanych przez Użytkownika nie będą uznawane.

X. Dodatkowe informacje

 1. W przypadku niewłaściwego stosowania jakiegokolwiek z proponowanych Produktów lub przy stosowaniu niezgodnym ze sposobem użycia podanym na opakowaniu Produktu i/lub załączonej ulotce, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki takiego stosowania.
 2. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Produktów prezentowanych na Stronie, do Państwa dyspozycji pozostaje dział obsługi klienta. W celu uzyskania szybszej odpowiedzi prosimy o kontakt telefoniczny na numer wskazany na Stronie lub mailowy za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie. Dzwoniąc pod podany na Stronie numer, Użytkownik ponosi opłatę zgodną z cennikiem swojego operatora.
 3. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać ustawowego zakazu umieszczenia w systemie teleinformatycznym Sprzedającego treści o charakterze bezprawnym, w tym zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

XI. Odpowiedzialność

 1. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników i Sprzedających ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach realizacji Sprzedaży, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz Sprzedających, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Właściciel Platformy w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Produktów oferowanych na Stronie, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Sprzedających, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających Zamówienia. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie przez Sprzedających Sprzedaży.
 2. Dostawca Usług Rozliczeniowych nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami a Sprzedającymi i nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych przez Użytkowników. Dostawca Usług Rozliczeniowych w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za zdolność Sprzedających do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów lub usług oraz wypłacalność Użytkowników.
 3. Dostawca Usług Rozliczeniowych nie realizuje usługi płatniczej, nie prowadzi rachunków płatniczych ani rozliczeniowych. W ramach działalności, Dostawca Usług Rozliczeniowych posługuje się wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi oraz instytucjami płatniczymi, które dobiera z zachowaniem należytej staranności w wyborze.
 4. Sprzedający, Dostawca Usług Rozliczeniowych ani Administrator serwisu nie biorą odpowiedzialności wobec firm lub osób trzecich z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, wynikłych w trakcie użytkowania Produktów prezentowanych na Stronie.
 5. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania Produktów.
 6. Sprzedający nie uwzględnia reklamacji z tytułu różnic między wyglądem zakupionego Produktu, a jego wyglądem na Stronie. Zdjęcia i rysunki Produktów zamieszczone na Stronie mają charakter wyłącznie poglądowy.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory będą w pierwszej kolejności rozstrzygane w drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
 2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Użytkownik będący konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z użytkowania Strony, opisanych Produktów, zakupu Produktów u Sprzedającego lub interpretacją niniejszego Regulaminu będzie Sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub inny właściwy ze względu na przepisy szczególne.
 4. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu poprzez zamieszczenie nowego regulaminu na Stronie. Zmiany będą widoczne dla osób składających Zamówienia w trybie online i będą obowiązywać w odniesieniu do Zamówień, które nastąpiły po ich wprowadzeniu.
Imię i nazwisko Użytkownika
Adres zamieszkania
Miejscowość, data
Adres do doręczenia oświadczenia:
Zgodnie z ulotką dołączoną do przesyłki

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży produktu (nazwa produktu) zawartej poprzez potwierdzenie zamówienia złożonego przeze mnie w dniu:……………..

Proszę o zwrot kwoty (słownie:……………………. ) na konto nr. , SWIFT/BIC

Zwracam (nazwa, ilość produktów) w stanie niezmienionym.

podpis Użytkownika

TERMS OF USE

These Terms of Use establish the rights and obligations of the parties resulting from the use of this Website, including those relating to information posted on the Website. You are required to read the Terms of Use carefully. Sharing your data on the Website or placing an Order through this Website is tantamount to acceptance of the provisions of these Terms of Use and of the Privacy Policy.

I. Definitions of terms

 1. Website Administrator – the entity responsible for proper functioning of the Website.
 2. Administrator – the controller of Users’ personal data in accordance with the Privacy Policy.
 3. Dostawca Usług Rozliczeniowych – rozliczenia mogą być procesowane przez podmioty trzecie świadczące usługi procesowania danych i płatności, fakturowania należności, usługi rozliczeniowe i sprawozdawcze.
 4. Payment provider – the processing of payments can be performed by third parties providing data and payment processing, receivable invoicing, reconciliation and reporting services.
 5. Privacy Policy – a set of rules for the processing of personal data and protection of privacy applicable to Website Users, presented in detail on the Website under the “Privacy Policy” tab.
 6. Product – any product(s) or service(s) described on the Website which may be the subject of Orders placed by the User in compliance with these Terms of Use.
 7. Refund – a refund of the purchase price of the Product, or of part thereof, described in detail in paragraph VIII of these Terms of Use.
 8. Terms of Use – these terms and conditions in their entirety.
 9. Seller(s) – the entity or entities, indicated accordingly on the Website or in the Terms of Use, offering performance of Orders for Products and possibility to conclude sales transactions through this Website. This entity may vary depending on the location of the User or availability of the Products.
 10. Sale – Seller’s confirmation of conclusion of an agreement for purchase of Products, in accordance with the User’s Order.
 11. Website – the website registered in this domain, offering placement of Orders.
 12. Platform – the software used for Website management and execution of other services related to Order fulfilment.
 13. User – any natural person visiting the Website.
 14. Order – an offer made by the User to purchase the Products.

II. We value your opinion

 1. Each User making use of the Website has the opportunity to share their opinion.
 2. Opinions and suggestions should be directed to the e-mail address indicated on the Website.
 3. The message should contain the following elements:
  1. have a text file format;
  2. include attachments in form of photos or audio and video files in following formats: jpg, bmp, pdf, mp3, midi, wav, mpeg, qt, avi, flv, mp4, mpg, wmv, vcd or asf;
  3. be truthful;
  4. contain a detailed description of the attached photos, audio or video files, taking account of the following information:
   1. name and surname or surname initial of the User presented on the photograph/video;
   2. short description of what the photograph/video presents;
   3. name of the Product to which the photograph/video relates;
   4. the term/duration of the use of the Product;
  5. include attachments in their original form, i.e. which were not subject to digital image editing with the use of graphics software;
  6. it must not contain offensive, vulgar, discriminative or illegal content.
 4. The User sending the opinion must have the right to the materials to be published, including the right to share audio-visual materials.
 5. The User sending the opinion agrees for the content of the opinion or parts thereof to be published, together with the attached materials, on the Website and other websites describing the Product which the opinion concerns.
 6. For privacy protection, the personal data of individuals whose comments and/or photos are being uploaded to websites may be amended.

III. General Terms of Use of this Website

 1. All commercial information, price lists and Product adverts on this Website are merely an invitation for the Users to make offers and conclude an agreement directly with the Seller. No information contained on this Website, regardless of its name, should be regarded as an offer within the meaning of the law in force.
 2. An Order placed by the User constitutes an offer to purchase the Product, and it represents acceptance of all the provisions of the Terms of Use and the Privacy Policy.
 3. The User placing the Order must be at least 18 years of age and have full legal capacity or hold a consent from his or her legal guardian, in accordance with the statutory laws applicable in the current location of the User.
 4. Provision of services and Sale of Products by any Seller and securing their delivery to the following locations is currently impossible: Afghanistan, Bangladesh, Belarus, Burma (Myanmar), Burundi, Cambodia, Central African Republic, Congo, Democratic Republic of, Cuba, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Equatorial Guinea, Gambia, Guinea, Guyana, Iran, Iraq, Kuwait, Kosovo, Laos, Lesotho, Liberia, Mauritania, Mongolia, Niger, North Korea, Palestinian Territory, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Suriname, Syria, Tajikistan, Turkmenistan, Uganda, Western Sahara, Yemen, Zimbabwe. Orders requiring delivery to any such territories will not in principle be processed by the Seller. Such Orders may be processed by the Seller upon request of the User; the User is asked to contact the customer service department for this purpose. Furthermore, if the delivery location is situated on an island, please contact our customer service department before placing Orders to confirm possibility of delivery.
 5. Current information on the Products and their prices is valid on the day of its appearance on the Website.
 6. All of the contents of this Website constitute the sole property of the respective entities. The Products referred to in the information presented on the Website comply with all legal requirements at their point of sale. The place of Seller’s registered seat shall always be regarded as the point of sale. Any person interested in the Products presented on the Website and in placing an offer to purchase them should refer to the applicable local laws governing the purchase of the Products described on the Website and observe these laws.
 7. Prices on the Website include all prevailing taxes and fees applicable in the place of the Seller. There may be additional duties or taxes payable by the User on receipt of the Products by customs in the User’s country. The Seller cannot accept responsibility for these costs. The price quoted for each Product is valid at the time of placing the Order by the User, and may in some cases include the costs of shipping (according to the information on the Website). Various discounts may apply.
 8. All the prices are quoted in a particular currency and include the taxes and fees applicable to the Seller's registered office. If the territory from which the Order is placed is subject to other taxes as well as charges related to local regulations (including customs, excise duty, VAT), the User is obliged to pay them on their own. The price quoted for each Product is valid at the time of placing the Order by the User, and may include the costs of shipping (according to the information on the Website); it does not, however, include additional fees or taxes other than those applicable to the registered office of the Seller. The User is responsible for collecting, withholding, reporting, and remitting such additional applicable taxes to the appropriate tax authority.
 9. The Seller reserves the right to change prices for Products described on the Website, introduce new Products and withdraw previously presented Products, and to launch and cancel promotional campaigns, or introduce changes to them without prior notice.
 10. In order to ensure relatively quick order fulfilment, it is necessary to correctly enter the data in the Platform’s system, or by other means of electronic communication. Providing an email address is required for order confirmation. Orders may be additionally verified by phone – the User is requested to provide his or her telephone number for such purpose.
 11. Personal data provided upon Order placement is processed by the Website Administrator, Payment provider or the Seller to the extent necessary for order fulfilment, including online and offline billing and after-sales service, in accordance with our Privacy Policy.
 12. For privacy protection, in accordance with our Privacy Policy, the names and personal data of Users and other individuals whose comments and photos have been uploaded to the Website could be amended.
 13. Orders which are not pre-paid, in relation to which there are any doubts, including doubts regarding the reliability of the customer’s personal data, may be verified by the customer service department. Such Orders may be cancelled by the Seller.
 14. Despite best efforts there is no guarantee that the published Product descriptions do not contain inconsistencies and/or are free of errors, and therefore they cannot constitute the basis for any potential claims. The Website Administrator shall make every effort to ensure the accuracy of, and update all the information on the Website. At the same time, the Seller cannot guarantee that the information contained herein completely exhausts the discussed subjects. Therefore, the Seller shall not be liable in the event of inaccuracies in the contents of the information available. The Seller reserves the right to change, modify and update the content of the Website at any time.

Intellectual property

 1. All the Products displayed on the Website, as well as other names, are used for identification purposes only; they can constitute protected trademarks of their respective owners, or of the Seller. All the trademarks, industrial marks, company and manufacturers’ names have been used on the Website solely for information purposes and are the property of their respective owners.
 2. The content of this Website is fully subject to copyright protection or other intellectual property laws and it may not be used for any purposes other than those expressly permitted in these Terms of Use – in particular it may not be copied, whether in whole or in part.
 3. It is prohibited to collect, use, reproduce and/or post on any other website or websites of other online sellers any materials derived from this Website, in particular information concerning the Products. It is also forbidden to use the names of the Products and of the Seller, as well as labels, photos, descriptions of the Products, or any part of the Website, for purposes other than private and non-commercial ones.
 4. All text, data, graphics, images, logos, photographs, files and all other materials found on this Website, as well as the selection, organisation, coordination, compilation of the materials and the overall look and character of the Website constitute intellectual property of the Seller or of their respective legal owners. They are protected by copyright, design rights, patent rights, trademark rights and other regulations, including international conventions and ownership rights. All such rights are reserved to the Seller or other owners. All trademarks, brands and trade names constitute the property of the Seller or other owners. Without an express consent of the holder of rights to such materials, the User nor any other persons have no right to sell, distribute, copy, modify, reproduce, publicly display or transmit, publish, edit, nor to adapt these elements, grant licences for them, create derivative works, or use them in any another way.

Offer of Products described on the Website and Order fulfilment

 1. Orders are accepted 24 hours a day, throughout the year.
 2. Orders can be placed on the Internet or by telephone, from anywhere in the world; however, in some countries it is only possible to make a prepayment through the payment system indicated on the Website.
 3. The Sale takes place following verification of the Product’s availability and technical capability of the transaction between the User and the respective Seller.
 4. If the Product or the Order is composed of multiple elements it is possible that a number of entities will be involved in the transaction as the Seller, varying in respect to each Product.
 5. The date the Order is placed is not equivalent to the moment of Sale.
 6. The Seller reserves the right to refuse to fulfil an Order without specifying the cause.
 7. Orders placed on weekdays after 12 pm (noon), on Saturdays, Sundays, and holidays will be processed on the next business day (in special cases this period may be extended).
 8. Upon confirmation of the Order by the Seller, an agreement for the sale of the Product is concluded by and between the User and the Seller. The User may receive additional confirmation of the agreement’s conclusion via e-mail sent to the designated e-mail address.
 9. In case the sale is made, the Products contained in the Order will be delivered electronically or by a shipping company, courier or mail – the delivery time is about 3 working days. This period may, however, be extended for reasons beyond the control of the Seller, when the Seller is not responsible for delays in the delivery of the Products by mail, courier or shipping company.
 10. Payments may be recorded and processed by different Payment providers (depending on the payment method chosen) or by postal services/courier company where payment on delivery is selected.
 11. If you choose prepayment, the Product will be shipped upon receipt of funds in the amount of 100% of the price of the Order and additional costs ( e.g. shipping, insurance costs) and after Sale is made.
 12. In case no Sale is made with respect to a pre-paid Order, the payment is reimbursed to the User.
 13. If “payment on delivery” is selected, the User authorises the Seller to cover the shipping costs on User’s behalf, and undertakes to reimburse these costs.
 14. In case of Orders for tangible Products, the shipping costs may depend on the country of delivery.
 15. Cash On Delivery – the payment method selected by choosing „payment on delivery”. The User makes the payment due for the Order to a representative of the Post Office, courier or shipping company who has delivered the shipment to the address provided by the User. The Products remain the property of the Seller until the entire amount due has been paid.
 16. All the Products described on the Website are brand new and have all the required approvals, certificates, and instructions for use in accordance with the law to which the Seller’s registered office is subject.
 17. The colours and trimmings of Products displayed on the Website may differ from the actual colours and trimmings of the Products as a result of the printing and photographic technologies used, and photos may not properly reflect the actual hues and shades. The manufacturers of the Products reserve the right to introduce technical modifications to the presented Products without prior notice.

VI. Changing Orders

In the event of ordering a Product whose price has been displayed incorrectly due to an error on the part of the Website’s maintenance team or a server error, the User will be informed of this fact and the Order may be cancelled.

The User may change or cancel the entire Order no later than 2 hours after the Order has been confirmed. In order to do this, you should contact the Seller via email. Otherwise, unless the User withdraws from the agreement in accordance with paragraph VII below, they may have to bear the packing and shipping costs indicated respectively in paragraph V section 14 above, plus the shipping cost of returning the Product to the Seller indicated in paragraph V section 14 above.

VII. Withdrawal from the agreement

 1. Since the sales agreement between the User and the Seller is concluded remotely, the User can always withdraw from the agreement without stating any reason within 14 days of the date of Order confirmation.
 2. The withdrawal must always be preceded by telephone contact and a written statement using the template attached below, or attached to the Product delivered to the User, containing the number of the bank account of the User who has paid for the Product. Both the telephone contact and the sending of the statement must take place within the 14-day period specified in paragraph VII section 1 above.
 3. In the event of withdrawal from the agreement, the User must immediately, and no later than 30 days from the date of withdrawal, return the Products received to the address indicated by the Seller. The Products must not be bear traces of use and must still be pre-packaged. The User is responsible for damages to the Product resulting from wilful misconduct. The Seller is obliged to reimburse the User with the price of the Product paid by the User.
 4. In a situation where the User does not collect the Products for which they have paid, the Seller may contact the User in order to resend the package. If the withdrawal period specified in paragraph VII section 1 is observed, the User may exercise the right to withdraw from the agreement under the terms specified herein.
 5. The Seller reserves the right to withdraw from the agreement in case of absence of the Products in stock or due to a technical problem, which occurred in the course of fulfilment, of which the User will be notified. In such case the User will not be required to bear any costs.

VIII. Complaints Procedure

 1. All complaints should be sent by letter to the return address indicated on the information or leaflet attached to the Products delivered.
 2. Complaints may concern Products which do not comply with the agreement, Products which are covered by a satisfaction guarantee, as well as damaged shipments. This chapter governs in particular the complaints filed on the basis of the satisfaction guarantee.
 3. A Refund resulting from the purchase of a Product bought with a satisfaction guarantee is only possible in relation to the first purchase of the Product, and solely with respect to the price of a single Product per person/household, regardless of the total quantity of Products ordered by the User. Packing and shipping costs, as indicated in paragraph V section 14 above, are not subject to a Refund.
 4. Refunds are possible only when the complaint is sent in writing by the deadline indicated on the Website to the address specified by the Seller. This period is calculated from the date of receipt of the Products by the User. In the case of a complaint sent by mail, it is necessary that the letter is sent before the deadline indicated on the Website.
 5. All packaging (also used packaging) for the Products delivered must be returned to the address indicated by the Seller within the period of time indicated on the Website. Failure to return all the packaging will result in the cancellation of warranty and a lack of a Refund.
 6. When using the Complaints Procedure, the User may reclaim the price of a maximum of one purchased Product. Other fees and expenses, including shipping costs, will not be reimbursed. If you order more products, the price will be calculated as the average price of the Product, and the shipping costs of the ordered Product will be borne by the User. The costs of packing and returning the Products or packaging are borne by the User. The Seller does not accept cash-on-delivery shipments.
 7. In case of tangible goods, only complaints concerning Products used in accordance with the Manufacturer’s instructions will be processed.
 8. If the User orders a larger quantity of the Products for long-term use, and after the first month of use they conclude that the Products are not effective, the User has the right to resign from further use of the Products. In such an event, if the User, when using the complaints procedure, returns all the other unused and intact Products to the address indicated by the Seller, the Seller shall refund the price of all the intact products, less additional costs (e.g. shipping, insurance costs).
 9. The information included in the written complaint should include, at the least: personal data of the User who has placed the Order (the User’s name and surname, address to which the Products were delivered, an email address and a telephone number), a list of the Products returned, the date of beginning and finishing the use of the Products and a detailed account of how the Products have been used, and what were the consequences thereof, as well as the expected outcome of the complaint (i.e. how the complaint should be dealt with – through fixing or exchanging the Products or granting a Refund) and a bank account number (including both IBAN and SWIFT) to which the Refund is to be made. In addition, the letter of complaint should be legible, coherent, and should include a legible signature of the User. Letters of complaint which do not contain the above information will not be dealt with.
 10. Product packaging returned by the User should be properly secured so as to prevent it from any damage. The User should only use packaging or envelopes that guarantee appropriate protection of their contents. Only Products or Product packaging which have not been damaged in return transit can be eligible for the complaints procedure.
 11. Complaints are processed within the period of 14 working days of the date of receipt at the address indicated on the leaflet attached to the Products. Where a complaint is successful, the Refund or fixing/exchange of the Products occurs automatically. The User may inquire about the status of the complaint via e-mail sent to the e-mail address indicated by the customer service department.
 12. Should the complaint be deemed valid, the money for the purchase equal to the price of a single Product purchased shall be transferred by the Seller, or entity authorised by them, by bank transfer only, to the bank account indicated by the User in the written complaint. If the Seller has not received payment for the Product purchased by the User, for instance in the case of payment on delivery, reimbursement on behalf of the Seller may be conducted by the Post Office, courier or shipping company.
 13. With respect to Orders settled upfront with a credit/debit card, where the User files a credit/debit card chargeback at the issuing bank, the processing of their complaint will be put on hold and will not be dealt with by the Seller until the issue is resolved. Despite having satisfied the complaints procedure, no Refund will be granted to a User whose chargeback was successful.

IX. Damaged shipments.

The User is obliged to examine the shipment at the time of its receipt in order to verify whether or not it has been damaged in transit. In the event of the shipment delivered to the User being damaged, the delivering party should complete a damage report at the User’s request, which will be signed by both the User and the delivering party, and which can be used to lodge a complaint. The User has the right to request an exchange of Products free of charge or a Refund. Complaints resulting from mechanical damage caused by the User will not be processed.

X. Additional information

 1. In the case of improper use of any of the Products, or in the event of use which does not comply with the instructions provided on the packaging and/or the leaflet attached to the Product, the Seller is not responsible for the consequences of such use.
 2. For further information on the Products presented on the Website, please contact the customer service department. For faster response, please call the number provided on the Website or email us using the form available on the Website. When calling the number provided on the Website, you will be charged according to the price list of your telephone services provider.

XI. Liability

 1. The Platform owner cannot be held responsible for the Users’ and Sellers’ actions nor for improper performance or nonperformance of agreements concluded by them when performing Sale. Furthermore, the Platform owner shall not be held liable for any consequences of actions taken by the Users and Sellers which breach or infringe these Terms of Use. In particular, the Platform owner shall not be liable for the quality, safety or legality of Products offered on the Website, the genuineness and thoroughness of information provided by the Sellers, the Sellers’ right or capability to sell them and the solvency of Users placing Orders.
 2. The Payment provider is not a party to agreements concluded between Users and Sellers and shall not be held liable for improper performance or nonperformance of agreements concluded by Users. In particular, the Payment provider shall not be responsible for Sellers’ capability to conclude and perform agreements for the sale of goods and services and for solvency of Users.
 3. The Payment provider does not perform payment services, does not keep current accounts nor settlement accounts. Within the scope of its business activity, the Payment provider makes use of specialized financial institutions and payment institutions which it chooses with due care and diligence.
 4. The Seller, the Payment provider and the Website Administrator are not responsible against companies or third parties for special, indirect or consequential damages incurred during the use of Products presented on the Website.
 5. The Seller is not liable for damages resulting from improper use of Products.
 6. The Seller does not accept complaints arising from differences between the actual appearance of the Product purchased, and its appearance on the Website. Any photos or drawings of the Products are displayed on the Website solely for illustrative purposes.

XII. Final provisions

 1. Any disputes will be first settled by negotiation, with the intention of an amicable settlement.
 2. In the event of failure to reach an amicable agreement, the court applicable for any disputes arising out of use of the Website, the Products described on the Website, the purchase of the Products from the Seller or interpretation of these Terms of Use, shall be the court applicable for the seat of the defendant.
 3. The Administrator of this Website reserves the right to amend the contents of these Terms of Use by posting the new terms on the Website. The changes will be visible to persons submitting Orders online, and will apply to Orders that have been placed after their introduction.
 4. The Website and the contents located therein, including, among others, these Terms of Use, are available in English and in other languages. In case of any discrepancy or difference in the different language versions, the English version shall prevail.
Full name of the User
Residential address
City/town, date
Address for the delivery of the notification:
In accordance with the leaflet accompanying the consignment

Notification
of withdrawal from a distance contract

I hereby declare that I am withdrawing from the agreement for the sale of (product’s name) concluded upon confirmation of the order placed by me on (date)

I request the reimbursement of the amount of (in words: ) to the bank account no. SWIFT/BIC

I am returning (product name and quantity) in an unaltered state.

User’s signature

noemptynoempty